lördag 23 mars 2013

Ny tid för Sverige

Efter att ha varit några dagar på New Wine ledarkonferens i Stockholm är jag övertygad om att detta år innebär något helt nytt för vårt land. Det nya som Gud gör tror jag kräver ett helt nytt sätt att tänka och tjäna som kyrka. Det är ett Gudsrikes sätt som inte kan kombineras med det gamla sättet där människor står i centrum, bestämmer vad vi skall tro eller där den mänskliga erfarenheten definierar vad som är möjligt. När Gud är å färde blir det hans närvaro som blir centrum. Det som han uppenbarar som avgör trons innehåll och vi lever då i en tid där det som är möjligt för Gud blir det avgörande. Kort och gott en undrens tid. På frågan om Jesus var Messias  svarade han Johannes Döparen "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas ett glädjens budskap." Luk 7:22

Under dagarna i Stockholm fick vi se många under som jag tidigare bara hört talas om. Guds helande kraft var verksam och jag tror också att Guds Ande blev utgjuten på ett nytt och kraftfullare sätt i alla dessa ledare som var närvarande. Vi kan alltså vänta oss en än starkare våg av helande i församlingar runt om i vårt land den närmaste tiden. När nu detta sker blir frågeställningarna för kyrkan plöstligt en helt annan än tidigare. Frågan hur vi skall få kraft att göra det som mänskligt sett är omöjligt blir central. En annan fråga blir hur våra gudstjänster skall formas om det nu är så att vi behöver kraft för att kunna leva i veckan och göra Jesus gärningar såsom han har sagt. Joh 14:12
Hela församlingsstrukturer kommer att skakas om när vi inte längra kan bygga på vår egen vishet, kraft eller förmåga. Jag tror att tiden nu är inne att"gå på vatten" när Jesus kallar. Det kommer innebära att många hellre vill stanna kvar i båten och i den skenbara tryggheten i att själv ha kontroll. Vi känner igen det från bibeln. Folket befriades genom Guds kraft från slaveriet i Egypten och Gud försåg dem på ett "övernaturligt" sätt med mat, vatten och gudomlig kraft i striderna under ökentiden. De leddes av Guds närvaro genom molnstoden och eldstoden ändå längtade de tillbaka till Egypten och slaveriets trygghet där de trots oerhörda lidanden hade kontroll på tillvaron och njöt av smulorna från denna världens goda.

Jag är övertygad att det nya nu också kommer att medföra att alla som känner igen det Gud gör i sin ande blir förenade till ett. När vi på ledarkonferensen var samlade var det representanter från hela Sveriges kristenhet. Vi var ett i tillbedjan av Jesus och Gud utgjöt sin Ande på ett så mäktigt sätt att det inte fanns någon tvekan på att det var Gud. Bekänner Gud sig till de som tillber hans son kan inte vi avvisa varandra.

Jag skulle vilja ge fem tecken jag har sett som bekräftar en ny tid.

1. Gud har talat  om det i sitt ord och bekräftar det genom det profetiska tilltalet idag.
För min del finns det ingen tvekan om att Guds kärlek och Guds verk innebär att förgöra det onda, "utplåna djävulens verk"1Joh 3:8 Jesus gör det i Andens kraft och det är samma Ande han sänder till lärjungarna på pingstdagen och det är genom den helige Andes kraft som Jesus fortsätter sitt verk genom apostlarna. Det är också Jesus befallning till hela kyrkan i alla tider. Matt 28:18ff
Vi har under detta år i Lysekil fått flera profetiska tilltal i enlighet med detta och där budskapet varit att det är tid för oss att vända om och göra det Gud kallar oss till. Genom profetord från olika håll i världen har Gud påmint oss om att det finns en väldig ängel i och på vår kyrka. I ett tilltal blåser ängeln från taket i ett shofarhorn viket jag tror betyder att tiden är inne för ett nytt skeende, men också en kallelse till människor och änglar att tillbe Gud. Striden är inte vår utan Herrens och vi skall tillbe honom. I olika bilder så har eld fallit från himlen och tänt en båk en väldig fyr här. En signal och från den elden skjuts eldpilar över vårt land. En eld som inte kan släckas. Det sägs om Jesus att han är den som döper i helig Ande och eld! Det är intressant att dessa tilltal kommer från så många olika håll. Jag upplevde också att många ledare i Stockholm fick profetiska tilltal om vad Gud gör där han har satt dem. För mig blir precisionen och styrkan i de profetiska tilltalen ett tecken på att Gud nu gör något nytt. En Eliatid och en förberedelsetid för Jesus.

2. Förnyelsen av tillbedjan.
I det nya så förvandlar Gud människor och församlingar så att de blir sanna tillbedjare. Vi är inte församlingar som har lite lovsång utan vi blir lovsjungande och tillbedjande församlingar. Lovsången på ledarkonferensen utmärkte sig inte bara för att den leddes med känslighet och profetisk skärpa utan framförallt genom att lovsången var, som någon sa "lika stark framifrån som bakirån". Det var ett tillbedjande ledarskap i svensk kristenhet som i ande och sanning tillbad sin Herre Jesus och böjde sig under honom och la ner sina liv och sin tjänst vid hans fötter.
Gud gör detta i församling efter församling också bland oss i Lysekil. Vi har ännu inte sett vad det kommer att landa utan bara början men jag är övertygad om att det allra viktigaste vi kommer att göra i gudstjänst och i grupper i församlingen är att lovsjunga. Det är det som sker vid Guds tron dag och natt och det är det som Guds folk gör när Gud går fram som han gör idag. Han kallar församlingen till tillbedjan på ett nytt och profetiskt sätt. Ett sätt som är lett av Anden och där vi kommer att få se mycket mer av under och tecken under det att vi tillber. Här finns en inbjudan och kallelse till de som hör vad Anden säger till församlingen.

3. Upprättelsen av tjänstegåvorna i församlingen.
När församlingen bejakar hela den mångfald i ledarskap som Guds ord talar om har det nya kommit. Det gäller inte enbart ledarskap i församlingen utan hela Guds folk har Gud kallat till tjänst. De beskrivs bl.a. i Ef 4:ff och de kommer att utrusta församlingen till att göra Jesus gärningar och att betjäna människor så att församlingen blir "helt uppfyllda av Kristus". Det innebär att Jesus sinnelag präglar församlingen. Jfr Fil 2:1ff Jag tror att vi kommer att få se större mognad i Kristus och en större renhet inför Gud. Inte för att vi blir ofelbara eller perfekta men därför att församlingen kommer att lyda Guds ord och när vi misslyckas kommer vi att omvända oss till honom och ta emot förlåtelse. Inte bygga våra liv på en teologi som reducerar Guds vilja till vad vi tycker och klarar av utan som låter Guds ord vara måttståcken som mäter våra liv och därmed driver oss till Kristus.
Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare talar Paulus om. När församlingen tillåter denna mångfald att ta plats och börjar identifiera och utrusta för dessa tjänster kommer de nya vinläglarna att kunna bära mer av det nya vinet. Både här i Lysekil och det jag ser över landet så håller Gud på att upprätta och förlösa detta. Ledardagarna i Stockholm var för mig bara en bekräftelse på något som jag ser Gud redan gör.

4. Församlingen förlöses till att förmedla helande i en helt ny utsträckning.
Jag har personligen sett mer helanden under det sista två åren än jag tror jag gjort under hela min tjänst och samma vittnesbörd hör jag från många håll i vårt land. Randy Clark som talade i Stockholm poängterade att de idag ser lika mycke helande i USA som det gör i tredje världen under sina konferenser och besök i kyrkor. Vi fick se människor få sin syn tillbaka, bli helade från diskbråck och många andra sjukdomar och skador. Det är inte bara i USA detta sker utan John Derneborg rapporterade vad som hänt under New Winehelger de sista åren och det var ett antal som fått hörsel tillbaka, blivit befriade från kroniska smärtor etc. Vi förstår nu att detta inte är något extra utan en grundläggande kallelse för varje församling och varje kristen. "Att hålla alla de bud" som Jesus gav(Matt 28:20) innebär att "bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er." Luk 10:9
Det nya är att det inte är vissa ledare eller människor i helandetjänst som gör detta idag utan det är hela församlingen. De flesta helandeunder sker när vanliga församlingsmedlemmar går in i denna tjänst. Den är för alla kristna! Vi har också en ny förståelse av den auktoritet vi har i Kristus och hur vi skall betjäna de sjuka. Idag är det inte i första hand en bön om att Gud skall gripa in utan en förståelse av att Kristus verkar i den som tror. Helandetjänsten är en av de viktigaste uppdragen för församlingen. Detta har Gud under lång tid talat till oss i Lysekil och när nu Gud blåser i shofarhornet tror jag att det kommer att förlösa en helt ny dimension av denna tjänst också hos oss.

5.En ny mission
Sverige behöver mission och kyrkan är till sitt väsen missionerande. Vi är inte till för oss själva utan Gud har sänt oss ut i världen. Det är samma sändning som Jesus har. Det innebär att Guds närvaro "lyfter" från gudstjänsten och leder oss in i vardagen ut till människor. Gud kallar oss att bära ut elden så att människor i mörkret blir befriade och ser. Detta är inte i första hand nya strategier eller program utan att kristna visar på Guds kärlek och är bärare av Guds kraft när vi möter sjukdom,smärta, bundenhet, död eller fattigdom. Vi kommer att förmedla helande men också stå upp för den svage i samhället och vara generösa mot dem som inget har. Gud har sänt oss till Sveriges folk förvandlade av Guds kärlek och med ett budskap om hopp. Det finns inget som är omöjligt för Gud är det Anden lär oss idag!/ Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar