torsdag 10 mars 2016

Påsken 2016 inbjudande och avgörandeUnder första delen av det här året har Gud talat gång på gång i profetiska tilltal, bilder och drömmar där tilltalet har återkommit i olika varianter och kommit från olika människor och i skilda sammanhang. Detta gör att de jag kommer att dela idag är något som jag tror vi håller på att processa här men också att det är viktigt. När Gud upprepar sitt tilltal är det som om han stryker under det. Redan i förra Navigera delade jag bilden av stormvinden som drar in och att det både är härligt och förfärligt när Gud griper in. Vi har fått flera tilltal om 2016 som ett missionens år då genombrott kommer att ske. I ett större perspektiv för vårt land handlar det om att Gud väcker församlingen på nytt, utrustar henne och sänder henne med ”den Högstes kraft”. Gud väcker kyrkan för att hon skall ge Jesus på nytt till nationen. Jag vill i dag dela några av dessa tilltalen som vi fått till Lysekil men som jag också tror har nationell giltighet.

Det första tilltalet har med årets påskfirandet att göra. Budskapet lyder : De församlingar som i tro firar påsk kommer att få ta emot Jesu uppståndelsekraft till ett verkligt genombrott. Gud har sänt ut fackelbärare från de fyra väderstrecken som står beredda att tända eld på det torra. En eld som kommer att skingra förvirringens mörker och få församlingen att se klart. Elden kommer inte att kunna stoppas om den får tillåtelse att få fäste.

När Josia upptäckte lagboken i gamla testamentet 2 Kung 22-23 innebar det en reformation och väckelse i landet. En del i den reformationen var återupprättandet av påskfirandet, som hade fallit i glömska. Gud uppmanar sin församling att på allvar och i tro fira påsk och att det i detta ligger öppningen till den eld som Gud vill tända i vårt land. Det är vid korset och platsen för försoningen som allt börjar. Det är vid korset som vägen öppnas till Gud och Gud kallar församlingen att vända tillbaka till utgångspunkten. Jesus försoningsdöd är grunden, den enda grunden, för det Gud vill föra församlingen in i. Alla andra försök att att bygga kommer att rasa – bara Jesus håller.
 Bland annat har det att göra med att det vi kommer att få se och vara med om är så stort att fienden kommer att lyfta fram varje svaghet som finns i oss. Anklaga oss för att inte hålla måttet och det ligger en sanning i det. Men Herren säger ”för den som är i Kristus finns ingen fördömelse.” Rom 8:1
Församlingen skall träda fram med ett nytt mått av kraft. Det som Gud gör nu kan vi inte åstadkomma i mänsklig kraft. Men när vi ser svaret på Paulus bön i Ef 1 kommer vi att förmå att leva i en helt ny nivå av auktoritet och församlingen kommer att vara medveten om att hon är fylld av en kraft som förmår göra mycket mer än vi kunnat drömma om. Paulus ber ”Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat r till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldig kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda..” Ef 1:18ff
Det finns ett villkor med detta löftet – församlingen behöver tro och konkret ta emot uppståndelsekraften när hon firar påsk. Jag har stor förväntan på att det kommer att ske.

Jag tror att fackelbärarna som nämns i tilltalet är både änglar och profeter. Budbärare, utsända av Herren och som med sitt tilltal är beredda att tända eld på de som längtar och ber om väckelse för vårt land. Det finns församlingar som har erfarenhet av väckelse långt tillbaka i historien och församlingar som i generationer varit öppna för och bett om väckelse. Dessa församlingar kommer att ta fyr om man bara sträcker fram fnösket, tandmaterialet till Herren.

Det andra tilltalet handlar om att Guds bygge är solitt, utan sprickor. All väckelse startar med omvändelse och att Guds folk skakas så att de inte förtröstar vare sig på sig själva eller något annat än Herren själv. Gud prövar oss så att det inte finns sprickor i muren, ingångar för det onda. Han är den som murar igen revorna.Det finns tre områden vi skall vara extra vaksamma på nu och det är område där vi alla kämpar men som Gud påminner oss om.
  1. Oförsonlighet - Det får inte finns något oförsonat eller oförlåtet i våra liv. Vi behöver göra upp med det förflutna för att bli fria och kunna blicka framåt. Både på ett personligt plan och på det strukturella i församlingen.
  2. Otukt - vilket gäller alla sexuella relationer utanför äktenskapet. Kroppen är den helige Andes tempel och äktenskapet är i bibeln en bild av Guds förbund med sitt folk. Gud kallar oss till omvändelse och vaksamhet över våra relationer och äktenskap.
  1. Avgudadyrkan- religionsblandning är något varje reformation får gå till rätta med så också Josias som vi nämnde tidigare.

Gud kallar oss att behålla fältet och att gå framåt. Det är en strid inte med världsliga vapen utan med bön och uppenbarelse. Sanningen i Guds ord skall göra oss fria och frimodiga att gå in i det han bestämt, men om vi tillåter sprickor i muren och fasaden i våra liv kommer det att hindra oss från att leva i profetisk skärpa och apostolisk kraft. Det är ingen tvekan om det. Vi klarar inte heller att gå in i det ensamma utan vi behöver varandra. Var noga med att ha människor som delar visionen, tron och hoppet om Guds rike runt dig! Gud måste få tillåtelse av oss så att han kan dra oss samman in i församlingens gemenskap där vi får hjälpa och styrka varandra.  Enheten är en förutsättning men den är också allvarligt hotad därför fienden vet att han är chanslös mot en enig församling som är förenade i Kristus. ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni skall få det” Joh 15:7

Den sista delen av detta tilltal som ändå hänger ihop på något sätt är bilden av ett moget ax. Bilden av att skörden är mogen kommer från flera håll. Det är så nära men den är omöjlig att bärga utan Guds Ande. Skörden är mogen och det är viktigt att den bärgas så att människor får mat. Människor som nu kommer till tro kommer också att bli utsäde för andra. De kommer att bli till kraft och näring för kyrkan och för vårt land. Det är när skörden är mogen som fienden vill skövla och plundra därför är det viktigt att behålla fältet och nu förbereda sig för skördearbete. Gud håller på att göra förråden redo, formera församlingen för det arbete och den strid som nu kommer.

En avslutande bild. Vi tittade på ett antal affischer i veckan och det slog oss att vi hade örnar i alla dess former. Örnen är en bild av den profetiska tjänsten och i bland blir det nästan lite för mycket och löjligt hos oss. Samtidigt ser människor bilder av örnar som inte alls har sett affischerna eller vet dess innebörd. Jag tror det är därför att i det som sker nu behövs den profetiska tjänsten och den behöver också få nå nya ”höjder” och en ny nivå och mognad. När örnen kommer rätt i vind lyfter vindens kraft den och nya landskap, nya perspektiv öppnar sig. Men örnen ser också bytet, med skarp blick från hög höjd. Gud kallar idag på örnarna! Gud kallar de vuxna örnarna att föda de unga och att lära dem flyga. Gud kallar församlingen att träna och utrusta profeter så att Guds Ande kan fånga dem och leda dem in i samhället och i arbete och tjänst som skall förvandla vårt land.Vi lever i en spännande tid och genom Guds nåd skall vi få vara med om stora ting. Det ligger inte bortom horisonten utan här och nu.

Så låt oss fira påsk med förväntan och leva i den kraft som finns tillgänglig i Jesus Kristus!/Hans
1 kommentar:

  1. Allt är bra, men vad lycklig jag vore om kristna i ett slag skulle bekänna kärlek till islam och spiritualistisk traditionalism. Jag finner renhet, helighet och kraft där som det känns som hädelse att låtsas missförstå. De är närmare Gud än vi, även om vi måste gå den väg Kristus ålagt oss!Skräddarsydda vägar för olika folk.

    SvaraRadera