måndag 30 april 2018

The eagle has landedFörra helgen avslutade vi profetskolan i Lysekil. I detta Navigera lägger jag upp några av de profetiska bilder som kom fram. Det var 119 personer anmälda och som deltagit under tre tillfällen i Lysekil sedan oktober. Även om alla inte varit med vid varje tillfälle så har uppslutningen varit bra och vi har genomfört det vi tror Herren kallade oss att göra.
Det är tid för den profetiska tjänsten i vårt land att kliva fram.  
Jag tror att det nu finns ett kairosögonblick och där vi kan säga att ”tiden är inne” då Gud kallar fram profeterna ur periferin, från ödemarken till att utföra sin tjänst. Uppgiften är att förbereda folket för en besökelsetid och jag tror, som jag sagt under sista helgen på skolan, att vi är i början av ändens tid. Fadern vill ge Sonen en brud som är beredd vid hans återkomst men det börjar med väckelse. En väckelse som skall göra Guds folk fulltaligt. En folkväckelse som är början på sluttidens skörd, som bibeln talar om, men som också kommer att föra kyrkan till omvändelse och rening. 

Det är inte förvånande det som sker nu. Vi ser ett ökande antal avslöjanden inom kyrkan runt om i världen som vittnar på missbruk av makt, kränkningar och andra oegentligheter. Det kommer inte att finnas någon hemligheter kvar när Herren kommer. Inget som sopats under mattan kommer att ligga gömt och glömt där. Bibeln talar om synden som en makt. Den lever sitt eget liv och det som inte tagits fram i ljuset och korsfästs med Kristus kommer att börja röra på sig när Herren kommer nära.

Under en längre tid har Herren talat om en stormvind eller en virvelvind till församlingen i Lysekil. Ni som läst Navigera tidigare känner igen att det kommit tillbaka gång på gång de senaste åren. Under profetskolans andra del i början av februari aktualiserades det genom en kraftfull profetia som Charity Bowman Webb delade och som handlade om Lysekils församling, Sverige och den profetiska tjänsten. Det inspirerade ”Linus” Karin Malmström att färdigställa en modell av en tornado efter en bild som hon burit på under en längre tid.  Denna modell hängde i koret på Lysekils kyrka under den avslutande helgen och kommer att finnas i kyrkan fram till pingst. Till mig talade denna virvelvind utifrån tre bibelord som jag vill dela med er. Men innan jag gör det så vill jag säga att jag tror att bilden talar om det som sker nu och som jag antytt inledningsvis. Virvelvinden river upp sådant som gömts och som måste komma till ytan innan nästa del i Guds verk kan ske. Innan Gud kan besöka sitt folk måste omvändelse, försoning och ett nytt sinnelag etableras. ”Omvänd er och tro evangelium” är det profetiska ropet som föregår Jesus framträdande.  Men det är inte endast personlig synd som kommer fram utan det som avslöjas är strukturer och konstruktioner som inte är enligt Guds ordning. Gud har påmint mig om hans ordningar och konsekvenserna av att inte följa dem. Det gäller hur vi är och relaterar till varandra i församling, familj och samhälle. Jesus talar om att det som är byggt på klippan kommer att bestå i regn och storm men det som är byggt på lös sand kommer att raseras.  Jag tror att när tromben blåser till vill vi alla vara skyddade bakom klippan Kristus och inte gömma oss bakom människoverk av halm och strå. Det som kommer att bestå i församlingen är det som är byggt på Guds ord. Allt som är våra konstruktioner och anpassningar till tidsandan och den omgivande kulturen kommer att rasa. ”Människans dagar är som gräset, hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta, dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem” Ps 103:15ff

Det första bibelstället som tyder bilden av virvelvinden för mig är den text från 2 Mos 14 som vi har med oss detta år i församlingen. När Mose räcker ut sin hand och sin stav så blåste Herren en stark östanvind som delade Röda havet. Vinden bereder en ny väg där det tidigare inte fanns någon väg. En väg som bara Herrens ingripande kan bana. Den vägen leder till att folket kan tjäna Gud på ett nytt sätt – fira gudstjänst och att fienden definitivt besegras så att slaveriet slutgiltigt upphör och en ny frihet etableras. Jag tror att den fiendskap som regeringen och det politiska etablissemanget uppvisar mot kyrkan kommer på oväntade sätt att ändras. Regering och riksdag vill styra kyrkan efter denna världens ideologier och har gjort församlingen beroende av sin välvilja. Genom hela historien har denna världens makthavare velat kontrollera och styra kyrkan. Det är inget nytt men det har också lett till att stora delar av kyrkan, inte minst statskyrkorna men också de s.k. frikyrkorna, anpassat sig och därmed förslavats.  Mose var Guds Profet. Han fick befallningen att föra folket in i det Gud hade sagt och han fick visa Farao vem som verkligen har makten. Det är vådligt när makthavare ger sig på Guds folk för det visar sig att det inte är folket utan Gud själv man ger sig i kamp med.  Nu reser Gud upp profeter som får räcka ut handen och bana väg och det kommer att bli något som världen häpnar över när folket går torrskodda genom havet men Farao kör fast i leran i total förvirring. Kom bara ihåg att folket skulle fira gudstjänst. När Gud visar sig stor visar församlingen Kristi sinnelag och tjänar troget, i ödmjukhet och utan reservation sin samtid och sin omgivning.


Det andra bibelsammanhanget kommer från 2 Sam 5 och handlar om hur David besegrar filistéerna. När filistéerna på nytt hade dragit upp i Refaimdalen frågade David Herren om han skulle dra upp dit. Herren svarar honom att han skall gå runt dem och anfalla dem från där bakaträden står när han hör ljudet av steg i trädtopparna.  Herren påminde mig om detta bibelställe och jag såg liksom för mitt inre att dessa fotsteg var vinden i trädtopparna. Tecken på Herrens härskara men också på Guds Ande. Bakaträden kommer från ett hebreiskt ord baka som betyder gråta. Jeremia skriver ”Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram” Jer 31:9 Detta profetiska löfte sägs till fångarna i Babel och talar om hur Gud skall upprätta folket. Vi lever i en tid av gråt då det blåser kalla vindar, medmänsklighet och barmhärtighet har trampats ned, rättfärdighet och fred väger lätt. Jeremia har profeterat att som en del av befrielsen från Babylon så bryter stormen lös. ”Se, Herrens stormvind bryter fram, full av vrede, en härjande storm! Den virvlar ner över de ogudaktigas huvuden. Herrens brinnande vrede ska inte vända åter förrän han har utfört, förrän ha har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden ska ni förstå det.” Jer 30:23f  ( Jag tror att vi gör rätt i att meditera över vad Babylon står för i bibeln och fundera på dess roll i den yttersta tiden. Vi lär få tillfälle att återkomma till detta vid ett annat tillfälle.) Den profetiska tjänsten kommer att förlösa bönens Ande över Guds folk. Now is the time!

Det tredje bibelordet är pingstdagens händelse ”När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.” Apg 2:1f Tiden mellan påsk och pingst i år är en särskild förberedelsetid för stormen som kommer. Den yttersta tidens församling kommer att vara fylld av den helige Andes kraft. Den sista tidens skörd kommer inte att bygga på mänsklig vishet eller på vad vi lyckas åstadkomma i våra församlingar utan på Herrens Ande. Det helt avgörande för kyrkans framtid är att hon omvänder sig från sin synd och sin dyrkan av mänsklig vishet och tar emot den gåva som Jesus har dött för att kunna ge, den helige Anden. Gud har talat till sin församling under några år om tjänstegåvorna. Jag har rest landet runt tillsammans med många andra och undervisat utifrån Ef 4 om tjänsterna som skall utrusta församlingen till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Den församling som har hört uppdraget att vara sänd till världen, till nationerna såsom Jesus var och som har låtit Guds ord och Ande forma strukturer och uppdrag står nu i begrepp att fyllas med kraft. Jag hoppas och tror att det vi har gjort genom profetskolan har varit en del i detta!

En vän i församlingen kom med ett profetiskt ord efter profetskolan. Han sa ”the eagle has landed” med anspelning på den första månlandningen. Är det så att när örnen, den profetiska tjänsten, nu är på plats så är tiden inne för nästa säsong./Hans


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar