måndag 5 februari 2018

Fokusera på Guds närvaroI förra Navigera delade jag ett ord för året och budskapet som Herren hade gett mig var att vi, likt folket vid Röda havet, skall dra vidare. Gud kallar oss att fira gudstjänst och att på nytt formas och kalibreras av hans närvaro. Nu har det gått en dryg månad av 2018 och vi har precis avslutat andra delen av en profetskola här i Lysekil. Det var en samling där Guds närvaro var tung och tjock. Där uppenbarelse och profetiska tilltal flödade och där den helige Ande befriade och förlöste många i kreativitet och utrustade människor för tjänst på en helt ny nivå. Jag såg profetiskt hur Gud lade en ny mantel över den profetiska tjänsten i vårt land. Det var Elias mantel som lades på många och de lämnade Lysekil med en stark medvetenhet om vad Herren hade gjort. Vid ett tillfälle såg jag att denna mantel var Svenska flaggan och jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att Gud för fram, smörjer och upprättar den profetiska tjänsten i en ny auktoritet i Sverige.
Under dessa dagar tror jag också att Gud visade att den andliga kampen kommer att gå in i en ny fas. Fienden oroas när Guds rike bryter fram och vi har kanske lite väl lättvindigt talat om väckelse och det som Gud gör i landet. Det finns en tyngd av allvar över det som nu sker. Guds beskydd finns nu starkt men Gud manar den profetiska tjänsten att stå enig, sida vid sida, att kämpa tillsammans och vara församlingens ögon i denna förvirrade tid. De beprövade sätten att vara Guds församling som vi tror vi behärskar, och det som tidigare har fungerat kan vi inte falla tillbaka på nu. Vi går en tid till mötes där vi är hjälplöst förlorade utan Herren. Vi har en ökentid framför oss och mänskligt sett är det omöjligt att komma vidare eller att leva där. Gud skall bevisa sig härlig för folket och underbar inför världen. Gud gör något nytt och det som tidigare har kunnat hållas ihop, kompromissats med eller tolererats av Gud är inte längre möjligt. Kyrkan är inte gjord av människor och kan inte ledas genom mänsklig kraft eller förmåga utan bara genom Guds Ande.


Jag vill i detta Navigera först dela vad jag uppfattar att Gud säger till kyrkan i Sverige och sedan skall jag dela några av de konkreta tilltal som profeterades över Lysekil.
 Under flera år har vi levt med det profetiska tilltalet från Malaki kapitel 4 och som talar om Elias framträdande och som avslutar gamla testamentet. Från flera sammanhang kommer budskapet att för 2018 pekar Gud på Malaki kapitel 3. Det finns många dimensioner i detta tilltal men jag delade 7 punkter, som jag tycker Gud bekräftade med emfas den gångna veckan.

1.  Herrens budbärare skall bereda vägen för honom och Herren skall plötsligt komma till sitt tempel.     ( v.1)  När Herren nu närmar sig kommer stora omvälvningar att ske på mycket kort tid. Jag tror att detta är ett tilltal om upprättandet av en ny nivå av den profetiska tjänsten  men också av församlingens profetiska kallelse.  Likt Elia och Johannes fyller Gud på med kraft,  eld från himlen. Makten att stänga och öppna himlen kommer att bli tydlig och det innebär att förlösa välsignelser eller undanhålla dessa från sammanhang, städer och regioner. När Gud kommer till sitt tempel tror jag inte det nu handlar om Jesu återkomst utan om den sista tidens gudsnärvaro i församlingen.  Det smärtsamma är att många i kyrkan inte kommer att välkomna den närvaron eller ta emot profetordet.
2.       
22. Den andra punkten är att Herren börjar med att rena Levi söner. (v.3) Omvändelsen som Herren talar om, vilket innebär att vända sig bort från synden och vända sig till Gud och Guds Ord, börjar med kyrkans ledarskap. När vi som leder församlingen inte vandrar på och inte förkunnar Guds vägar för vi folket vilse och kan inte frambära offergåvor åt Herren.  Blinda ledare för blinda och Gud talar nu genom det profetiska ordet för att öppna folkets ögon. Det börjar med att ledarskapet omvänder sig och ödmjukar sig inför de Herren sänder. Det ledarskap och den församling som tar emot Herrens ord kommer att vara som de visa jungfrurna som håller oljelamporna brinnande och har tillräckligt med olja. De som omvänder sig är likt folket som helgat sig och tvättat eller bytt sina kläder för mötet med Herren. Det är tid att göra sig redo för tjänst på helig mark och inför Herrens närvaro har vi inget att komma med i oss själva utan bara genom Jesus Kristus.
3.      
    3.  Det innebär att en dom går över det som inte är av Herren. (v.5) Jag tror att de exempel som nämns är avgörande. Vi skall inte ägna oss åt magi eller kraftblandning. Äktenskapet skall hålla heligt och efter Guds instiftande. Sanningen behöver råda bland Guds folk och att ge rätt lön åt arbetaren, att stå på änkornas och de faderlösas sida är lika viktigt som på främlingens.
4.      
44. Mitt i Malakis budskap säger Herren: ”Jag, Herren har inte förändrats” (v.6) ”Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet” (Hebr 13:8) Denna bekännelse har vår tids reformation som bekännelse gentemot alla röster som talar om att vi inte kan lita på Jesus och hans ord. När vi läser om den profetiska tjänsten genom hela den bibliska historien så är det detta som skiljer de falska profeterna från Guds profeter. Trohet mot Herrens ord, förbund och de ordningar som lagt ner i skapelsen och som Gud uppenbarar i Jesus.
5.      
55. ”Bär in fullt tionde i förrådshuset” (v.10) Ge Herren det som tillhör honom, säger Jesus. Det är idag ett tilltal som gäller livets alla område inte bara ekonomi. Ge Herren det som tillhör honom! Vilken utmaning till oss som i dopet dött bort från världen och vårt eget liv för att leva för Kristus. Kristus framför allt! Att ge upp sitt eget liv visas när vi konkret ger Herren förstlingsfrukten och tiondet. Det finns en koppling mellan den auktoritet Herren ger den profetiska tjänsten och lydnaden. När Elisa fick Elias mantel slaktade han sina oxar och offrade dem på elden av deras ok. Kostnaden talar vi sällan om därför att vi är frälsta av nåd men auktoriteten har med lydnad och karaktär att göra. Därför handlar den profetiska tjänsten uteslutande om lydnad och karaktär. När den profetiska församlingen kallas fram som kan låta liv och välsignelse flöda är det ett nytt mått av lydnad som Herren frågar efter. Detta kommer att kosta på. Det finns ett pris att betala.

6 6.   ”då talade de som vördade Herren med varandra, och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom…” (v.16) Idag börjar människor med en profetisk kallelse att samtala, be och söka Herren tillsammans. Detta sker i en unik utsträckning om vi tittar på kyrkohistorien i vårt land. Det sker idag en korsbefruktning mellan ledare, profeter och församlingar från alla olika samfund. Dessa trogna som börjar tala med varandra och som vördar Herren är den skara som han kommer att använda på ett särskilt sätt ”den dag Herren utför sitt verk”(v.17)
7.       
   7. Det som kommer att ske genom detta är man skall ”åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse, mellan dem som tjänar Gud och den som inte tjänar honom” (v.18) Jag tror att det nu kommer att bli uppenbart vilka som tjänar Herren och vilka som inte gör det i landet men också i församlingen. När Elia trädde fram så handlade det om att folket skulle sluta halta på båda benen. Sluta tillbe både Baal och Herren Sebaot. Genom en andlig maktdemonstration uppenbarade skillnaden mellan den levande Guden och avgudarna.Då kunde hela folket se att Herren är Gud.

Det finns en maning från Herren och en inbjudan att vara med i det han gör genom att helga oss, avskilja oss. Det är tid att höra på Herrens röst. Gud upprättar den profetiska tjänsten och för församlingen in i en profetisk tid. Håll fokus på Guds närvaro manar oss Herren. Släpp den inte ur blicken. Sök den av hela ert hjärta. Inget är viktigare än att vara i hans närvaro och tjäna honom utifrån den närvaron.

Till sist fick vi några starka profetiska tilltal till Lysekils församling och kyrka. Det talades om en tornado, virvelvind som fyller kyrkan och drar allt med sig och som går ut över landet. Kyrkan är ett epicentrum som påverkar landet. Därför är det viktigt vad som sker på denna plats och viktigt vad som tillbes på altaret, symbolen på Guds närvaro. Det finns en ny nivå av beskydd, av Guds närvaro och hans härskara. David har en
särskild plats i vårt kyrkorum och i församlingens kallelse. David tillbedjaren. Han som var obesegrad av fienden. David som förde in Guds Ark , Herrens närvaro, i Jerusalem och som fick en dyrköpt erfarenhet av vikten av att följa Guds ordningar för det heliga. David som fick löftena om Messias, kungen som för evigt skulle sitta på tronen. David som lyssnade och agerade efter profeternas ord och som genom sin tillbedjan skingrade de onda andarna. Det var flera som såg och ännu fler som kände en väldig ängels närvara i koret av kyrkans och som nu har anlänt. För denna tid!/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar