lördag 31 december 2016

Mission och konfrontation


”Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högt bland bergen, upphöjd över höjderna. Och alla folk skall strömma dit.” Mik 4:1

Året som ligger framför oss kommer att vara ett år med fokus på Mission. Guds rike går fram och vi kan förvänta oss en ”besökelsetid, som fäderna sa, över vårt land. Det kommer att vara en tid då Simeons profetiska lovsång realiseras. Simeon var en gammal man, han hade väntat länge på ”Israels tröst”. Han var en man ledd av Anden och han hade fått ett löfte att ”inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde”.  Jag tror att Herren visar på den gamle Simeon som en bild av den yttersta tidens församling. Den trogna församlingen som levt ett stilla liv i en åldrande västkultur som allt mer har fjärmat sig från Gud. I en tid när de nya generationerna och där dagens makthavare inte längre känner Herren eller har intresse att lyssna till hans röst, så infrias det som Gud har talat. Typiskt Gud, inte ett ögonblick för tidigt med inte heller för sent.  Simeon fick se och röra vid Jesus och han profeterade och lovsjöng om den ”frälsning som du berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.” Luk 2:31f. 
För att denna sista tidens offensiv och framryckning skall kunna ske, en ny missionsera utan tidigare motstycke, så är det den gamle rättfärdige profeten som får träda fram. Vi går en tid till mötes då den profetiska tjänsten och gåvan kommer att fördjupas och komma i en förnyad funktion. Det kommer inte att ge ett fokus på det profetiska utan på uppdraget – missionen. Det kommer inte att ge enskilda människor ära och glans utan Jesus. Den profetiska tjänsten får på Herrens uppdrag smörja församlingen och förlösa henne in i det Gud sparat för denna tid. Vi kommer att få se en tid då församlingen kommer att smörjas till tjänst, bli fylld av den helige Anden och alla som lyssnar kommer att höra Guds röst med en ny skärpa.

Under advent har Gud talat till mig ur Hesekiel 12 och då särskilt från v 23-25 ”Tiden är nära då alla profetsyner skall fullbordas” v.23 Den vise gör klokt i att också meditera över kapitlen före och efter kapitel 12.
Apostlarna verkar eniga om att alla folk skall nås av budskapet om Jesus innan han kommer tillbaka. Alla folk skall också fyllas av Anden enligt Joels profetia.(2:28) Pingstdagen är en första uppfyllelse av den men det finns mer och vi lever nu i en tid då alla folk skall fyllas av Anden. Budskapet om Jesus åtföljs av andeutgjutelse genom hela kyrkohistorien. Det verkar också som om Jerusalem har en alldeles särskild funktion i det profetiska skeendet och Guds plan. Ingen annan plats väcker sådan reaktion i världen. Det finns en dubbel roll som Jerusalem spelar, till välsignelse för alla folk men också som en stötesten. Det var i Jerusalem Simeon trädde fram och det var i Jerusalem som Pilatus avrättade Jesus.  Larry Normans sång har klingat mer än en gång den sista tiden i mitt inre ”If you´re truely wise you keep your eyes on the Palestine”.

Det är alltså inte en tillfällighet att striden kring Israel blossat upp nu igen och inte heller att många av västvärldens ledare överger Israel. Att Sverige ger stöd till terrorister, islamistisk fundamentalism och fördömer Israel är bara en logisk konsekvens av en regering som inte känner Gud.  Sakarja skriver ”Se jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring… Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall göra sig illa på den.” Sak 12:2f
Förhållandet till Israel och till Jerusalem är alltså ingen bisak och att detta sker idag när hela världen står i brand borde vara en väckarklocka.  Det är märkligt att något som bibeln uttrycker så tydligt är så svårt att se och tro för många. Till Abraham sa Gud ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade” 1 Mos 22:18 Den gamle Simeon profeterade om Jesus att han skall komma med ”härlighet åt ditt folk Israel” Luk 2:32
Det som sker idag har  alltså att göra med att Israel skall bli till välsignelse för alla folk, och att Jesus som är Abrahams avkomma skall bli hyllad och ärad av alla folk.  Jesaja skriver ”Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag” Jes 25:7
 Jag tror alltså att vi går en tid till mötes med tydligare uppenbarelse, kraftigare polarisering och som en naturlig konsekvens av detta en våldsammare konfrontation i andevärlden. Denna världens härskare är dömd och vet att hans tid är kort men han agerar med en fruktansvärd våldsamhet. Det är med bävan och förväntan jag ser framtiden an. Det blir bättre och värre på samma gång. Den gamla tiden av någon slags ”pax romana” är över. Tillväxt, utveckling, fred och välstånd kommer inte att prägla åren som ligger framför oss. Väckelse kommer – Guds rike går fram men det är inte en stilla tillväxt där ett ax läggs till nästa i kärven under ”humana” former utan allt kommer att skakas om. Det är de snabba kastens tid och turbulensen river, sliter och förändrar samhället fullständigt.   

Det blir som när två vädersystem möts, högtryck och lågtryck. När dessa kollidera blir det mäktiga krafturladdningar och tillvaron skakas om. När vi ser klimatförändringarna i världen så märker vi av värre stormar, mer förödande översvärmningar och samtidigt så medför uppvärmningen torka och förändringar som rubbar hela ekosystemet. Hur många gånger har vi inte sagt att vädret är ur led de senaste åren och detsamma gäller på det andliga området i världen. Vi går inte mot, som många tror och hoppas på, en värld där religionerna förlorar sitt inflytande. Det är som om en enorm kollision mellan olika andliga makter, demoniska makter och Guds rike äger rum i himlarymderna.  Ingen kommer att kunna hålla detta på avstånd och betrakta det som ett åskväder långt bort. Det omsluter hela världen, påverkar alla folk och nationer. Förmodligen har att göra med att Gud är historiens och hela världens Gud. Han är alltings ursprung och mål.  Det han har sagt kommer att ske och hans vilja kommer att genomföras. Om Jesus, som Johannes kallar Ordet, står det att ”alla knä skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.” Fil 2:10
Jesus säger ju till Pilatus ”Mitt rike är inte av den här världen.” Joh 18:36 Det innebär att den här världens vise, makthavare och människor inte kan se Guds rike, inte förstå Guds rike och kommer att bekämpa Guds rike tills de kapitulerar och tar emot Jesus som Herre och frälsare. Tar emot den sanning och verklighet som han uppenbarar och låter sig förvandlas av den. Det finns alltså en våldsam andlig konfrontation – där demoniska makter och denna världens furste försöker förgöra Jesus och hans rike. Denna konfrontation kan aldrig och får aldrig mötas på något annat sätt än Jesus gjorde. I lydnad mot Gud, ödmjukt tjänande människor och i Andens kraft. Våld och oförsonlighet är främmande för hans rike utan det är denna världens furste som hotar med sanktioner, förföljelse och i sista hand att ta ditt liv.
Guds rike är till skillnad från världen ett kärlekens rik och ett andligt rike. Jag tror att det  är detta som kommer att utmärka församlingen som Fadern utrustar och sänder i vår tid. Alla människors lika och okränkbara värde vilket medför att församlingen kommer att vara en spegel av Guds rike, av himlen i vår tid och inte ett redskap för den sekulariserade makten. I alla missionstider har kyrkan växt när Jesus Kristus har visat sig vara starkare än de gamla gudarna. Under och tecken är alltid en del av den missionerande kyrkan. Sveriges folk kommer att beröras av Guds kärlek och kommer att se hur Gud helar, befriar och upprättar. Därför tar vi apostlarna till föredöme och ber med dem inför 2017. 
Bön i förföljelsetid
"När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: "Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem du har genom den helige Ande talat genom vår fader David, din tjänare: Varför rasar hednafolken,varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sigoch furstarna gaddar ihop sigmot Herren och hans Smorde .
Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn." När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet." Apg 4:23-31
/Hans
                                            


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar